Feeds:
Berichten
Reacties


Volgens Lokaal Alternatief komt er weinig terecht van het camoufleren van grote nieuwe stallen in het buitengebied.

Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2010 heeft Egbert den Daas daarom  in de rondvraag de volgende vraag gesteld:

 “Tijdens de vaak heftige discussies over megastallen is de raad beloofd dat deze gebouwen verpakt zouden worden in groen. Hoe zit dat? Ik krijg signalen dat de gebouwen er in volle glorie staan, maar dat de verpakking, het groen, ontbreekt”.

De reactie  van Wethouder  Haarman was  nogal warrig en duidelijk bedoeld om Egbert  met een kluitje in het riet te sturen. Bovendien was dit antwoord onjuist en onvolledig.
Uiteraard liet Egbert het er niet bij zitten. Hij schreef onlangs een pitttige brief aan het college. waarin hij alsnog om een helder antwoord vraagt.

klick op de onderstaande link voor het openen van de brief.

brief college inzake ontwikkelingsplan LOG’s

Advertenties

De Bibliotheken in de gemeente Raalte, MOETEN BLIJVEN BESTAAN!

Gebleken is dat wethouder Hoge en haar ambtelijke staf druk bezig zijn met het ontwikkelen van een MFA in Heeten. In december wordt er  b.v. een informatieavond georganiseerd, waarin de bibliotheek ook geacht wordt aan mee te doen.

Dit wekt de indruk dat de wethouder de onlangs aangenomen motie over de kaderstellende rol van de raad bij de ontwikkeling van MFA’s aan haar laars lapt en de bibliotheek onder zware druk zet.

Bovenstaande roept de volgende vragen op:

  1. Is de bestuurlijke- en ambtelijke inzet niet in strijd met de strekking van genoemde motie ?
  2. Zo nee; waarom niet?
  3. Wat zijn de bestuurlijke kaders in Heeten?
  4. Is er wel voldoende capaciteit om zowel te werken aan een MFA in Heeten en  het halen van de in de motie gestelde deadline voor de pilots in Lierderholthuis en  Nieuw Heeten?
  5. Was de wethouder tijdens de onlangs gehouden begrotingsvergadering op de hoogte van het tijdspad in Heeten.
  6. Zo ja, waarom heeft de wethouder dit niet aan de raad gemeld?
  7. Zo nee,  is dit project dan onlangs opgestart?
  8. Trekt de wethouder niet een te zware wissel op de personele capaciteit van de directie en het bestuur van de bibliotheek?(Implementeren bezuinigingstaakstelling+meedenken MFA’s Nieuw Heeten en Lierderholthuis.
  9. Heeft de wethouder hierover overleg gevoerd met de bibliotheek?
  10. Zo nee, waarom niet?

WE WACHTEN NOG STEEDS OP DE ANTWOORDEN!

The riool drama in Raalte


Heino, 24 november 2010.

Aan:    College van Burgemeester en Wethouders.

Geacht College,

Op 5 september 2010 heb ik in een brief aan het college aangekondigd dat er wat LA betreft over de rioleringskwestie en de afwikkeling daarvan een slotdebat moet komen. Bovendien heb ik gevraagd om een notitie waarin geanalyseerd wordt hoe de fouten konden ontstaan en  hoe Raalte iets dergelijks in de toekomst  kan voorkomen. Dit zou dan als praatstuk voor het debat gebruikt kunnen worden.

Ik heb hierom vervolgens in het presidium/agendacommissie gevraagd.

Al snel bleek dat Het college en de collegepartijen hier

 geen enkele behoefte aan hadden. Men haalde alles uit de kast om dit te voorkomen.

Dankzij de vasthoudendheid van de oppositie is het gelukt dat er een debat komt en dat er een notitie van het college zou komen.

Dit laatste heeft het college helaas niet waargemaakt. Er ligt slechts beknopt chronologisch overzicht.

Bijgaande notie vind ik dan ook ronduit armzalig. De tegenzin druipt ervan af.

Duidelijk bedoeld om de deksel op de ketel te laten en snel weer over te gaan tot de orde van de dag.

Er ontbreekt iedere analyse hoe de fouten konden ontstaan en  er wordt  niet aangegeven wat er gedaan is om iets dergelijks in de toekomst te voorkomen

Kortom iedere zelfreflectie ontbreekt.

Aangezien deze analyse/zelfreflectie  en een protocol voor de toekomst volgens mij voor een zinvol debat essentieel zijn,  ga ik morgen hier nog maar eens om vragen.

Omdat ik niet het risico wil lopen dat het college hier geen antwoord op heeft geef ik het college alvast deze vragen opdat men zich hierop kan voorbereiden.

Hoogachtend,

E. den Daas


Egbert den Daas van de fractie van Lokaal Alternatief wil weten of het restaurant op Landgoed Old Heino wel alle benodigde vergunningen heeft. Ook wil Den Daas weten of het überhaupt mogelijk is dat er een restaurant op het park gerund wordt. Er zou namelijk geen horeca-bestemming op het pand zitten.

“Door een horecaondernemer is hierover al tijdens de bouw bij de gemeente aan de bel getrokken. Hij kreeg te horen dat er geen restaurant zou komen maar een ontvangstruimte met een koffie-snackhoek en een frisdrankautomaat. Over de geschetste gang van zaken is in Heinose horecakringen grote onrust ontstaan.”

Den Daas vraagt in zijn brief of er horeca-. gebruikers- en milieuvergunningen zijn verstrekt. Als dat zo is, dan wil hij weten waarom de gemeente daar medewerking aan heeft verleend. Als het niet zo is, wil hij weten waarom het restaurant al draait.


Brede school Heino gelijk al te klein

Artikel uit de Stentor – door Raymond Korse. vrijdag 22 oktober 2010

HEINO – De nieuwe brede school die wordt gebouwd bij sporthal Hoogerheyne in Heino, is bij oplevering al te klein om het aantal leerlingen te kunnen herbergen.

Dat heeft de Stichting Christelijk Onderwijs Salland (SCOS) aan het gemeentebestuur laten weten. Om de leerlingen toch een dak boven het hoofd te kunnen bieden, blijft het gebouw van de Gouden Emmer na oplevering van de nieuwbouw voorlopig staan.

Wethouder Carla Hoge deelde dit gisteravond in een tussenzin mee aan de gemeenteraad, naar aanleiding van een vraag van VVD-fractievoorzitter Ben Nijboer over de inrichting van het gebied in relatie tot het afketsen van een plan om een beachhandbal en -volleybalveldje aan te leggen in Heino. De hand- en volleybalvereniging in Heino had verzocht zo’n veldje bij de sporthal aan te leggen. Dat kan niet, zolang er onduidelijkheid is over de invulling van het terrein rond sporthal Hoogerheyne, liet Hoge weten.

Daar wilden met name VVD en Lokaal Alternatief alles van weten. Lokaal Alternatief-raadslid Egbert den Daas bracht in herinnering dat het de bedoeling was dat het gebied rondom de sporthal groen zou blijven en niet zou verstenen. Nijboer lieten weten blij te zijn dat de beachhandbal en -volleybalveldjes op het terrein van Brilman bij Tijenraan en sportpark Heeten komen, maar stelde tegelijkertijd misprijzend vast dat Heino weer iets misloopt omdat het wachten is op ontwikkelingen die nog volstrekt onduidelijk zijn.

Nijboer wilde exact weten welke ontwikkelingen dat dan zijn, Den Daas meent te weten dat hier een multifunctionele accommodatie (MFA) als alternatief voor het dorpshuis. Het verhaal dat de nieuwe school bij oplevering al te klein is, ging er bij Nijboer nauwelijks in. ,,Ik kan me herinneren dat er gebouwd zou worden voor piekjaren. Hoe kan het dan nu al te klein zijn?” Hoge: ,,Dat klopt, maar de scholen krijgen meer leerlingen dan de toenmalige prognoses lieten zien. En zolang ze te veel leerlingen hebben, heeft het SCOS het recht het gebouw van de Gouden Emmer te behouden.”


Egbert den Daas van Lokaal Alternatief stelt in de raadsvergadering van donderdagavond vragen over het compromis dat bibliotheek Raalte en het college van B&W bereikt hebben. Maandagavond ontvingen alle fracties van de Raalter gemeenteraad een memorandum over het gesloten akkoord. “Het memorandum lijkt mij niet realistisch en roept ook bij mij de nodige vragen op,” aldus Den Daas.

 
       

“In een memorandum worden achtenswaardige dingen gezegd over het in stand houden van de bibliotheekfuncties in de kernen ondanks de forse bezuinigingen. Zoals bekend is deel ik dit standpunt van harte. Echter de wijze waarop dit gerealiseerd zal worden lijkt meer op een sprookje dan op de dagelijkse werkelijkheid.”

Zo wil Den Daas onder andere weten of het gesloten compromis een soloactie van wethouder Hoge is en wat het college vindt van het feit dat er met dit compromis een voorschot wordt genomen op het nog vast te stellen accomodatiebeleid. Ook vindt Den Daas dat de raad met dit voorschot buitenspel is gezet en vraagt of het college dit ook ongepast vindt.

Den Daas stelt zijn vragen in de rondvraag van de raadsvergadering. De vergadering begint om 19.30 uur.

Het is met name voor de bieb belangrijk te weten of de voorstellen van de wethouder wel realistisch zijn en politiek gedragen worden.

Zij lopen namelijk een groot risico. Immers de bezuinigingen van 200.000 worden bij de begroting wel ingeboekt. En dat zal volgens de bibliotheek onvermijdelijk leiden tot sluiting van nevenvestigingen!

Het antwoord van de wethouder maakte duidelijk dat het om een soloactie ging.. Het memorandum was volgens haar slechts een gespreksverslag. Het is dus lang niet zeker of het resultaat

door het college gedragen zal worden. Anders gezegd, de forse bezuiniging gaat door, maar de afgesproken compensatie is nog lang niet zeker.

LA vraagt zich dan ook af of de bibliotheek er toch niet verstandig aandoet alsnog acties te ondernemen. Wij zullen tijdens de begrotingsvergadering in ieder geval een amendement indienen om de bezuiniging van 200.000 euro structuree te schrappen.


Kiezebos III Heino flink vertraagd

Artikel van de Stentor, door Raymond Korse.

Tekstgrootte 

 HEINO – De mensen die een koopoptie hebben op een kavel of woning in het nieuwbouwplan Kiezebos III in Heino, moeten nog maanden geduld hebben.

Het bestemmingsplan is op zijn vroegst pas eind januari onherroepelijk. Daarna kan grond bouwrijp gemaakt worden. Dat duurt ook nog eens vier maanden.

Dan moet de Raad van State de gemeente Raalte wel gelijk geven. Tegen het plan zijn bezwaren ingediend door omwonenden. Eerder kregen die van de gemeente al ongelijk in hun bezwaren toen het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag. De gemeenteraad ging vervolgens akkoord met plan, dat voorziet in de gefaseerde bouw van een wijk 110 woningen waarvan 80 koopwoningen en 30 huurwoningen. Toen de raad akkoord ging, werd er nog vanuit gegaan dat de bouw dit najaar van start zou kunnen gaan.

In januari van dit jaar was de kaveluitgifte. De uitgifte maakte duidelijk dat er in Heino grote vraag is naar nieuwbouw. Alleen voor de duurdere twee-onder-eenkapwoningen en twee grote vrije kavels was geen belangstelling, de rest van de te bouwen woningen in de eerste fase ging grif van de hand. Dat die belangstelling zo groot is – ondanks de economische tegenwind – is niet zo gek. In Heino is enkele jaren geleden nog het kleinschalige inbreidingsplan Kamphof in gebruik genomen maar echt substantiële nieuwbouw dateert van 2001, toen de wijk Kiezebos II feestelijk werd opgeleverd.

Sindsdien is het wachten op Kiezebos III. Dat wachten duurt nu dus nog wat langer. Het plan is ontwikkeld door de VOFKiezebos III, waarin SallandWonen en projectontwikkelaar Goldewijk uit Doetinchem participeren. De VOF ontwierp de wijk zodanig dat het voor de bewoners van een boerderijtje aan de Molenweg onacceptabel is vanwege de harde erfgrens tussen die kavels en hun eigen erf. Besprekingen tussen SallandWonen en de eigenaren van dit perceel, hebben niet geleid tot een oplossing waarna de bewoners de stap naar de Raad van State maakten.

Ook een bewoner van een huis in de bestaande wijk Kiezebos maakt bezwaren. Ze vinden dat de gemeente zich bij de ontwikkeling van de wijk heeft overgeleverd aan de projectontwikkelaar waarbij de inspraak van omwonenden onvoldoende was. De kosten voor het maken van het bestemmingsplan zijn betaald door de VOF maar de vaststelling was uiteraard een zaak van de gemeente. Ontwikkelaar Goldewijk wil niets zeggen over de lopende bezwaren bij de Raad van State. Directeur Groot Zevert verwijst door naar SallandWonen. Daar zegt Jan van ’t Land er vanuit te gaan dat de procedure goed is doorlopen en dat de Raad van State de gemeente gelijk geeft.